Windows 10 – Outlook 2016

Vui lòng yêu cầu quản trị viên cung cấp thông tin sau:
Email (= Account)
Password
POP3 Server
SMTP Server
1. Chọn “Manual setup” và click “Next”.

2. Chọn “POP or IMAP” và click “Next”

4. Đăng nhập vào trang quản lý với:
Your name Nhập tên của bạn.
Email address Nhập “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Account type Chọn “POP3”.
Incoming email server Nhập “POP3 Server”.
Thí dụ: mail.chiroro.vn , 103.14.14.1
Outgoing email server Nhập “SMTP Server”.
Thí dụ: mail.chiroro.vn , 103.14.14.1
Username Nhập “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Password Nhập “Password”.
Thí dụ: test1234567890
Và click “More setting …”

5. Click vào “Out going server”, check giống hình và click “Ok”.

6. Click “Next”. Nếu thành công bạn click “Close” và “Next”.

7. Hoàn tất.