Windows 10 – Mail App

Vui lòng yêu cầu quản trị viên cung cấp thông tin sau:
Email (= Account)
Password
POP3 Server
SMTP Server
1. Chọn “Add account”.

Hoặc, chọn mục “Account” sau đó chọn “Add account”.

2. Chọn “Advanced setup”.

3. Chọn “Internet email”.

4. Đăng nhập vào trang quản lý với:
Email address Nhập “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Username Nhập “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Password Nhập “Password”.
Thí dụ: test1234567890
Account name Nhập “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Your name Nhập tên của bạn.
Incoming email server Nhập “POP3 Server”.
Thí dụ: mail.chiroro.vn , 103.14.14.1
Account type Choose “POP3”.
Outgoing email server Nhập “SMTP Server”.
Thí dụ: mail.chiroro.vn , 103.14.14.1
Outgoing server…
Use the same…
Require SSL for in…
Require SSL for out…

5. Chọn “Sign in”.