Mac – Mail App

Vui lòng yêu cầu quản trị viên cung cấp thông tin sau:
Email (= Account)
Password
POP3 Server
SMTP Server
1. Chọn mục “Mail” sau đó chọn “Add account”.

2. Chọn “Add Other Mail Account”.

3. Đăng nhập vào trang quản lý với:
Name Nhập tên của bạn.
Email address Nhập “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Password Nhập “Password”.
Thí dụ: test1234567890

4. Đăng nhập vào trang quản lý với:

Account type Chọn “POP”.
Incoming email server Nhập “POP3 Server”.
Thí dụ: mail.chiroro.vn , 103.14.14.1
Outgoing email server Nhập “SMTP Server”.
Thí dụ: mail.chiroro.vn , 103.14.14.1
5. Chọn “Sign in”.