Windows 8 – Windows Live Mail 2012

Vui lòng yêu cầu quản trị viên của bạn về tài khoản thư và mật khẩu.
Email (= Account)
Password
POP3 Server
SMTP Server
1. Chọn “File” sau đó chọn “Email accounts”.

2. Chọn “Add”.

3. Chọn “Email account”.

4. Đăng nhập vào trang quản lý với:
Email address Nhập “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Password Nhập “Password”.
Thí dụ: test1234567890
Account name Nhập “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Displays name for … Nhập tên của bạn.
Manually configure …

5. Đăng nhập vào trang quản lý với:
Server type Chọn “POP3”.
Password Nhập “Password”.
Thí dụ: test1234567890
Logon user name Nhập “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Outgoing server address Nhập “SMTP Server” / Thí dụ mail.chiroro.vn , 103.14.14.1
Requires authentication

5. Hoàn tất.