Mac – Outlook for mac

Vui lòng yêu cầu quản trị viên cung cấp thông tin sau:
Email (= Account)
Password
POP3 Server
SMTP Server
1. Chọn mục “Tool” sau đó chọn “Account”.

2. Chọn “Other Email.

3. Chọn “Other Email”.

4. Đăng nhập vào trang quản lý với:
Email address Nhập “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Password Nhập “Password”.
Thí dụ: test1234567890
User Name Nhập “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Type Nhập “POP3”.
Incoming server Nhập “POP3 Server”.
Thí dụ: mail.chiroro.vn , 103.14.14.1
Outgoing server Nhập “SMTP Server”.
Thí dụ: mail.chiroro.vn , 103.14.14.1

5. Chọn “Add accounts”.