iPhone – Mail

Vui lòng yêu cầu quản trị viên cung cấp thông tin sau:
Email (= Account)
Password
POP3 Server
SMTP Server
1. Chọn mục “Setup” sau đó chọn “Acounts and Passwords”.

2. Chọn “Add Account”.

3. Chọn “Other”.

4. Chọn “Add Mail Account.

5. Đăng nhập vào trang quản lý với:
Name Nhập tên của bạn.
Email Nhập “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Password Nhập “Password”.
Thí dụ: test1234567890

6. Đăng nhập vào trang quản lý với:
Type Chọn “POP”.
INCOMING MAIL SERVER
Host Name Chọn “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Username Chọn “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Password Chọn “Password”.
Thí dụ: test1234567890
OUTGOING MAIL SERVER
Host Name Chọn “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Username Chọn “Email”
Thí dụ: test@chiroro.vn
Password Chọn “Password”.
Thí dụ: test1234567890

7. Chọn “Yes”.

8. Chọn tài khoản bạn vừa thêm.

9. Chọn “SMTP”.

10. Chọn vào SMTP mà bạn vừa thêm.

11. Bật máy chủ.